Jdi na obsah Jdi na menu
 


<bgsound src="/file/44/king-of-the-road.wav" loop="infinite">

Zápis z členské schůze KČT HK

13. 2. 2019

 

 

USNESENÍ A ZÁPIS ČS LEDEN 2019

 

 

Zápis

z členské schůze Klubu českých turistů, odboru Hradec Králové z. s.

konané dne 18. 1. 2019 v restauraci U Švagerků Hradec Králové
 

 

Účast: dle prezenční listiny 78 členů + 1 host

 

01)  Zahájení

        a) přivítaní hostů a členů

        b) organizační záležitosti (občerstvení atd.)

02)  Schválení programu členské schůze

03)  Volby mandátové a  návrhové komise

04)  Zpráva o plnění usnesení členské schůze konané 19.01.2018

05)  Zpráva o činnosti odboru za období od minulé členské schůze

        a) činnost výboru, dělba kompetencí

        b) zpráva o sportovní činnosti

        c) zpráva o Masarykově chatě a Bukačce

06)  Zpráva o hospodaření za rok 2018

07)  Návrh rozpočtu na rok 2019

08)  Návrh plánu činnosti na rok 2019

09)  Zpráva kontrolní komise

10)  Členské příspěvky pro odbor na rok 2020

11)  Schválení delegátů na oblastní konferenci KČT

12)  Udělení ocenění - jubilea

13)  Diskuse

14)  Zpráva mandátové komise

15)  Projednání a schválení usnesení

16)  Závěr členské schůze

 

 

Ad1) Členskou schůzi ( ČS )zahájil v 16:10 hod. místopředseda odboru p. Opat, přivítal přítomné členy a hosta paní Alenu Křížovou – starostku obce Deštné v Orl. horách, informoval je, že jim bude poskytnuta poukázka na konzumaci v hodnotě 80,- Kč, ostatní si hradí každý sám.

 

Ad2) p. Opat přednesl návrh programu členské schůze, program byl 78 členy schválen bez doplňovacích návrhů.

 

Ad3) Návrhy na složení komisí přednesl p. Opat

- mandátová komise - pí Čandová Stanislava a pí Bártová Vlasta

- návrhová komise -  p.Štěpánek Luboš  a pí Martínková Marcela  

Obě komise byly jednohlasně zvoleny.

 

Ad4) Zprávu o plnění usnesení z členské schůze konané dne 13.1.2017 přednesl
p. Lecnar, uložené úkoly byly splněny.

 

Ad5) Zpráva o činnosti odboru za období od minulé členské schůze

a) zprávu o činnosti výboru a dělbu kompetencí přednesl  Lecnar, v současnosti jsou 3 statutární zástupci: p. Lecnar, p. Komárek a p. Opat, Výbor má 8 členů, Výbor se schází pravidelně 1x za měsíc, mimořádně dle potřeby i v užším složení.

Na ČS byla pozvána i starostka města Deštného v Orlických horách. Kotelna Masarykova chata –provoz kotlů povolen do r. 2022, potom výměna za ekologický – byla zadána studie, tato vázne na vyjádření odborníka na odtahové poměry komína.
Výbor také řešil výpověď stávajícího nájemce p K. Horáka ke dni 31.03.2019. Bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 9 zájemců, z nichž byl vybrán nový nájemce a to p. Radek Souček, se kterým byla podepsána nájemní smlouva na dobu 5 let.

 

 b)  zprávu o turistické činnosti odboru za rok 2018 přednesl p. Štěpánek,
      za TOM p.Opat

      - pěší akce celkem 73 s účastí 1420 osob:
        jednodenní s počtem 1010 km, vícedenní 4, NW 15, celkem 1.161 km,

      - cyklo akce: jednodenní 1 s počtem 80 km,

      - lyžařské akce: jednodenní 1 s počtem 25 km,
      - jednodenní autobusový zájezd – Polské Krkonoše – Karpacz s velmi            dobrým
  programem

      - opět pořádána akce „Okolo Hradce“, na které se celkem zúčastnilo  123 lidí. 
         Poděkování patří všem členům, kteří se podíleli na zajištění této akce.

      - p. Opat přednesl zprávu o činnosti turistických oddílů mládeže     Plamínek
        a Nezmaři za rok 2018 - pořádali 21 akcí (lyže,kolo pěší) s účastí 199 osob - přehled je součástí zápisu.                   

   d) informaci o Masarykově chatě a Bukačce podal p. Komárek

       Bukačka je i nadále zakonzervována,  kontroly odpadních vod z Masarykovy chaty jsou v pořádku. V uplynulém roce byl proveden nátěr střechy a oken
       včetně jejich oprav.


Ad6) Zprávu o  hospodaření  předložila pí Milena Bártová

Výsledek hospodaření za rok 2018 se skládá ze ztráty z hlavní činnosti
(turistická činnost) ve výši 37.722,66 Kč a ze zisku z vedlejší činnosti (MCH)
ve výši 47.477,33 Kč.
Celkový výsledek hospodaření činil k 31.12.2017  -  +  9.756,67 Kč     

Návrh na převedení výsledku hospodaření za rok 2017 ( zisku) ve výši 9.756,67Kč
z účtu 931 000 ( tj. hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) na účet 932000
Nerozdělený zisk byl schválen.

 

Ad7) Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl p. Lecnar

         Příjmy  – nájemné + služby včetně DPH    712 000 Kč
         Výdaje -   hospodářská činnost                   300 000 Kč 

                         režie                                              70 000 Kč

                         pojištění                                        30 000 Kč

                         odvody                                          50 000 Kč  (15-20%)

         Vytváření rezervy                                        262 000 Kč   

         Návrh  rozpočtu byl schválen.

 

Ad8) Návrh plánu činnosti na rok 2019 přednesl p. Štěpánek


Činnost turistická       - plánování akcí jedou za ¼ roku

                                     akce dle přírodních podmínek ( sněhu, cyklo dle počasí )
                                     zveřejnění na
www.stránkách

                                   - pochod okolo Hradce – první říjnovou sobotu
                                   - jednodenní autobusový výlet
                                   - Tomíci  - 13 jednodenních  a 3 více denní

 

Činnost hospodářská - bezproblémový provoz  Masarykovy chaty  

 

Ad9) Zprávu kontrolní komise přednesla pí Vodáková

Komise pracovala ve složení pí Ježková a pí Vodáková, byly provedeny celkem 5 revizí se zaměřením
na kontrolu účetnictví, které předkládala ekonomka pí. Milena Bártová ( příjmové a výdejové doklady, cestovní příkazy, faktury, kontrolu pokladní knihy a hotovost).
Bylo kontrolováno  plnění usnesení z poledních ČS Ve vedení účetnictví nebyly shledány žádné nedostatky, pokladní hotovost souhlasila se zůstatkem vykázaným v pokladním deníku.
Usnesení z ČS byla splněna k 01.04.2018.

Revizní komise neobdržela k řešení žádnou písemnou ani ústní stížnost ani podklady k řešení.

 

Ad10) Členské příspěvky na rok 2020 p. Lecnar

Stanovení výše členského příspěvku na rok 2019 činí 200,- Kč, tento návrh byl jednohlasně přijat.

 

Ad11) Schválení delegátů na oblastní konferenci

Navržení delegáti na oblastní konferenci KČT konanou v Holohlavech  p. Komárek a p. Lecnar.
Členská schůze delegáty jednohlasně odsouhlasila.

 

Ad12) Udělení ocenění ( věcný dar) při příležitosti životního  jubilea byla udělena těmto členům :
pí. Boženě Procházkové, pí. Vlastě Bártové, Jiřímu Horákovi a Jiřímu Lecnarovi.
Čestné uznání a medaili ke 130 letům založení KČT  za aktivní činnost pro odbor obdrželi : Karel Zaydlar, Luboš Štěpánek, Ivan Komárek, Jiří Čepek, Libuše Hovorková,  Miroslav Opat, Jiří Lecnar, Josef Ptáček, Jiří Horák, Vlasta Bártová, Jana Klimešová, Stanislava Lukášková, Stanislava Čandová, Ludmila Plocková, Antonie Mitášová a Miroslava Ježková

 

Ad13) Různé, diskuze – p. Opat předal slovo starostce obce Deštné v Orlických horách paní Aleně Křížové, která hovořila o Masarykově chatě a vyjádřila přesvědčení, že chata zůstane v majetku KČT, odboru HK. Dále hovořila o výhledech obce jako výstavba rozhledny na Velké Deštné, výhled na vybudování parkoviště na Šerlichu na pozemcích obce nebo hraběte Kolowrata, dále v létě oprava komunikace na Šerlich. Ke 100 letům založení republiky byla odhalena na pozemku klubu replika hraničního kamene a popřála zdar dalšímu jednání výroční schůze.
V diskuzi - p. Ptáček oznámil vyvěšení  8 turistických map v hradeckých lesích v loňském roce a v letošním přibude dalších 8 map.

- p. Lecnar seznámil členy, že členové odboru p. Jiří Kadeřávek a p. Čeněk Koliáš budou oceněni Oblastí  za značkařskou činnost – ocenění nelze udělovat duplicitně. Z oblasti se omluvili  předseda Lubomír Hoška a pí. Dana Jágrová – účast na Veletrhu cestovního ruchu v Brně, dále v roce 2020 budou vypsány volby do výboru dle Stanov, kandidátka bude zveřejněna nejpozději do konce listopadu letošního roku k připomínkování, případným změnám, dále připomněl Infotur v Aldisu ve dnech 8.a 9.3.2019

- pí. Lukášková seznámila členy s členskou základnou tj. 4 noví = 90 + 4 noví
   členové.

- p. Karel Zaydlar navrhuje avizovat výlet ne na plánu činnosti, ale několik dnů 
  předem na www.stránkách,

 

Ad14) Zpráva mandátové komise

Zprávu přednesla pí Čandová, přítomno 78 členů odboru + 1host,  dnešní členská
schůze je usnášeníschopná

 

Ad15) Projednání a schválení usnesení

Člen návrhové komise p. Luboš Štěpánek přednesl návrh usnesení z dnešní členské schůze. Z řad členů k němu nebyly žádné připomínky ani doplňky. Usnesení bylo přijato, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ad 16) Závěr členské schůze
p. Opat  poděkoval všem aktivním členům za jejich činnost a v 17,30 hod. ukončil  členskou schůzi.

 

 

 

Zapsala: Ježková Miroslava

Schválil: Lecnar Jiří

Vytisknout

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada 2019